RTOC repro

Bel ons nu !

+32 (0)11/53.38.54

You are here

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en voorwaarden voor support

1)      Algemene Voorwaarden:

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Ondertekening van de bestelbon betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden. Indien er geen bestelbon opgesteld wordt, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de klant zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.

1. Prijzen

2. De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de loutere mededeling van een prijstarief niet als een aanbieding te beschouwen en verplicht niet tot levering of uitvoering. Dergelijke mededelingen zijn volledig vrijblijvend.

2.2 De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.

Indien de lonen, materialen of andere kosten wijzigingen ondergaan ten gevolge van de schommelingen van de grondstofprijzen, wijzigingen van het rentepeil of wijzigingen van de geleverde prestaties, na de bestelling, doch vóór de levering behoudt de TECHCAD SOFTWARE zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3. Bestellingen

3.1 Niet aanvaarding van een gewijzigde bestelling geeft de klant niet het recht de oorspronkelijke bestelling te vernietigen.

3.2 Ingeval de TECHCAD SOFTWARE na bevestiging van de opdracht en voor de aflevering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft de TECHCAD SOFTWARE het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant. Artikel 13.2 is van toepassing.

3.3 Bij niet afhaling van de bestelde goederen binnen de 30 kalenderdagen na de mededeling dat de goederen kunnen worden afgehaald, wordt de bestelling automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd  het recht van de TECHCAD SOFTWARE om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

3.4 Bestellingen die niet kunnen geleverd worden door redenen van overmacht zoals defecte mediadrager, aanlevering van foutieve files, files die niet compatibel zijn met de systemen/computers van TECHCAD SOFTWARE, worden niet uitgevoerd en geven de klant niet het recht enige schadevergoeding te eisen.

4. Annulatie

In elk geval van annulatie van de bestelling (behoudens in geval van overmacht) is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor de TECHCAD SOFTWARE om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen. De klant is eveneens verplicht om in geval van ontijdige annulatie of onmogelijkheid de werken uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout (bv. bij schending van art. 5.2), de gepresteerde uurlonen à 50,00 EUR/u en kilometers à 0,55 EUR/km te vergoeden.

5. Levering/Uitvoering

5.1 De leverings/uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden de TECHCAD SOFTWARE niet. De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

5.2 De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te dragen dat zijn lokalen toegankelijk zijn zonder dat er nog externe ingrepen dienen te gebeuren. Ook zal de klant alle nodige en nuttige informatie nodig voor de uitvoering van haar opdracht ter beschikking stellen aan de TECHCAD SOFTWARE.

5.3 De TECHCAD SOFTWARE zal niet overgaan tot levering van de goederen en/of uitvoering van werken zolang niet alle voorafgaande facturen volledig zijn betaald geworden.

6. Overmacht

Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke de TECHCAD SOFTWARE niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de TECHCAD SOFTWARE zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege de TECHCAD SOFTWARE kan gevorderd worden.

7. Betalingen

7.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar, of op voorafbetaling. Enkel bij uitzondering wordt er een betalingstermijn/krediet toegestaan. Hiervoor wordt eerst de kredietwaardigheid gecontroleerd.

7.2 Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele verwijlsintrest verschuldigd a rato van 10% per jaar en dit vanaf de vervaldag.

7.3 Tevens is er in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO per factuur), onverminderd de mogelijkheid voor de TECHCAD SOFTWARE om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

7.4 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt 1/3 van de totale kost van een globaal project in gefactureerd bij de bestelling, 1/3 bij de aanvang van de levering, het saldo bij de opstart.

8. Facturatie van kleine bedragen - administratiekosten

Bij facturen onder 15,00 EUR excl. B.T.W. zijn administratiekosten verschuldigd t.b.v. 3,00 EUR excl. B.T.W..

9. Protest tegen de facturen

Het protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Bij verkoop behoudt de TECHCAD SOFTWARE de eigendom van de goederen tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend verschuldigde intresten, schadevergoeding & kosten.

10.2 Bij niet-betaling zal de TECHCAD SOFTWARE bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen.

Zo de TECHCAD SOFTWARE van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd  het recht van de TECHCAD SOFTWARE om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

10.3 De klant verbindt er zich toe de gekochte goederen niet te vervreemden, noch te verpanden onder om het even welke titel, noch er enige verandering aan te brengen die de waarde ervan zou verminderen. Hij verbindt er zich toe op straffe van schadevergoeding de TECHCAD SOFTWARE binnen de vierentwintig uur te verwittigen van elke inbeslagneming op de verkochte nog niet volledig betaalde goederen.

11. Bewaring - Risico

Alle risico’s verbonden aan de goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging van de goederen) gaan over op de klant van zodra zij zich bevinden in de werkplaatsen van de TECHCAD SOFTWARE. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering evenals tijdens de levering geschiedt op risico van de klant.

12. Klachten - Zichtbare gebreken – Verborgen gebreken - Garantie

12.1 Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van garantie binnen de 24 uren na de levering/uitvoering per aangetekende brief aan de TECHCAD SOFTWARE te worden meegedeeld.

12.2 Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat de TECHCAD SOFTWARE in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.

12.3 De klant is op straffe van verval van garantie gehouden om het verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van het gebrek en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, per aangetekende brief aan de TECHCAD SOFTWARE mede te delen.

12.4 Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de TECHCAD SOFTWARE voor die diensten voor die diensten zou factureren of gefactureerd heeft. Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in een geleverd en/of geïnstalleerd toestel, dan is die schadevergoeding beperkt tot de vervanging of herstelling van het betreffende toestel binnen de garantie die verstrekt wordt door de leverancier van de TECHCAD SOFTWARE. De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.

12.5 Zonder schriftelijke toestemming mogen de goederen niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.

12.6 De garantie die de TECHCAD SOFTWARE verstrekt is steeds beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de leveranciers van de TECHCAD SOFTWARE.

12.7 Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te worden. Klachten geven in geen geval recht op wijziging van de verkoopsvoorwaarden.

13. Uitdrukkelijk ontbindend beding

13.1 Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt de TECHCAD SOFTWARE zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 6 uiteengezet werd.

13.2 De TECHCAD SOFTWARE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht.

In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd  het recht van de TECHCAD SOFTWARE om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

14. Adresverandering – Overdracht van rechten

14.1 De koper dient ons onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling uitwerking hebben zo zij gericht werd aan het in de bestelbon vermelde adres van de koper.

14.2 Zonder onze voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming kan de koper zijn rechten en verbintenissen jegens ons niet overdragen.

15.  Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen

15.1 Voor alle geschillen waarbij de TECHCAD SOFTWARE betrokken is, zijn énkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement, waarin de maatschappelijke zetel van de TECHCAD SOFTWARE gelegen is, bevoegd. De TECHCAD SOFTWARE behoudt zich evenwel het recht voor om als aanlegger de een procedure aanhangig te maken voor een rechtbank die bevoegd is overeenkomstig het gemeen recht.

15.2 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met TECHCAD SOFTWARE

15.3 Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van de TECHCAD SOFTWARE.

16. Geldigheid van de algemene voorwaarden

De nietigheid van één of meer bedingen uit de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan.

17. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Op álle tussen de TECHCAD SOFTWARE en de klant gesloten overeenkomsten zijn énkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit schriftelijk werd bevestigd. Indien de TECHCAD SOFTWARE evenwel materialen aangekocht heeft bij derden, dan zijn de algemene voorwaarden van die derden cumulatief van toepassing.

 

2)      Voorwaarden support:

 

SUPPORTCONTRACT InteriCAD bij TechCAD software Benelux.

 

1) Geldigheid

Een supportcontract is 12 maanden geldig vanaf datum dat de betaling ontvangen is van de betreffende factuur. Het supportcontract wordt niet automatisch verlengd.

TechCAD levert support, maar is op zich voor een gedeelte afhankelijk van het doen en laten van de fabrikant YFCAD. TechCAD kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de aanpassingen en/of keuzes die door de fabrikant zijn aangebracht.

2) Technische support:

Met technische support wordt de werking van de software bedoeld. Indien er hulp nodig is die betrekking heeft op het technische deel, is deze gratis voor alle gebruikers. InteriCAD en KDmax werken prima op de door de fabrikant aangegeven Operating Systemen, zie doos.

TechCAD software staat niet in indien het Operating Systeem (Windows) niet naar behoren werkt. Er wordt vanuit gegaan dat InteriCAD geïnstalleerd wordt op een Operating systeem dat reeds aanwezig is op de computer en zonder fouten werkt. Fouten op een Operating systeem kunnen immers fouten geven bij andere software zoals InteriCAD waarvoor onze technische dienst niet verantwoordelijk kan zijn.

Indien de fout niet te herhalen is op InteriCAD, maar wel op het eventuele niet naar behoren werkende Operating systeem of computer, kan TechCAD software solutions de gepresteerde support uren factureren aan uurtarief.

Al onze medewerkers zetten zich optimaal in om elke supportcase zo snel als mogelijk op te lossen. Wij garanderen je dat jouw supportcase behandeld wordt binnen de 12 werkuren (openingsuren, zie ook website http://www.intericad.eu/contact ). Een oplossing echter kunnen onze medewerkers echter niet garanderen binnen een x-tijdsbestek, sommige supportcases vergen intensief onderzoek achter de schermen maar worden zo snel als mogelijk opgelost. Dit supportcontract geeft echter geen garantie op een oplossing aangezien sommige problemen afhankelijk kunnen zijn van externe factoren of combinaties ervan zoals OS, drivers van de computer, etc… .

Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker een basis kennis heeft van computers en Windows. Onze support medewerkers geven support op InteriCAD, niet op Windows. Ter illustratie: gevallen waarin bijvoorbeeld moet uitgelegd worden hoe Windows verkenner werkt of hoe je een bijlage uit een mail moet bewaren horen thuis onder de Windows support bij Microsoft of jouw IT leverancier. Termen zoals een print-screen (schermafbeelding, …) mogen niet vreemd zijn om support op InteriCAD te verzekeren.

InteriCAD is wereldwijd op meer dan 350.000 computers geïnstalleerd, de versies worden continu getest op eventuele fouten (bugs) op alle Operating systemen en combinaties. Hierdoor zijn wij door onze eigen ervaring als de ervaring van de fabrikant zeker over de goede werking van InteriCAD. Een fout is op bijna elk geval te herleiden naar foutief gebruik of fouten in de installatie van InteriCAD of Operating system, enz… . Onze support medewerkers zoeken elk probleem uit en geven op 100% van de supportgevallen een besluit en/of oplossing. Als er een fout voordoet wordt er door onze support medewerkers niet geaccepteerd dat “InteriCAD niet werk”, InteriCAD werkt immers prima wat niet tegenhoudt dat er naar een mogelijke oplossing wordt gezocht.

Technische ondersteuning gebeurd enkel op installaties die volledig up to date zijn, waar dus alle updates op zijn gedaan. Voordat de supportdienst gecontacteerd wordt kan de gebruiker best even de online update laten lopen om zeker te zijn of het probleem daarmee niet opgelost is. Alle ‘gekende’ problemen en bugs worden opgelost via deze online update.

Ook het operating systeem dient up to date te zijn, dus moet de gebruiker zich eerst zeker van zijn dat alle Windows updates zijn geïnstalleerd.

De betreffende computer met InteriCAD moet ook alle nodige basis software bevatten zoals winzip of winrar, adobe reader, …

Voor Apple gebruikers vragen wij dat de gebruiker zich ervan verifieerd dat de USB sleutel toegekend is aan InteriCAD/Windows. Als deze niet is toegekend, kunnen onze supportmedewerkers niet zoeken naar een oplossing. Tevens moet de geheugen toekenning op Mac in evenwicht zijn.

Onze support medewerkers trachten elk probleem met de nodige spoed te behandelen. Deadlines van de gebruiker geven gene vorm van voorrang op support, hoewel de medewerkers in de mate van het mogelijke hier trachten rekening mee te houden. TehchCAD software kan echter nooit aansprakelijk gemaakt worden voor het niet behalen van een deadline door een supportmelding.

3) Technische ondersteuning bij installatie

InteriCAD kan op meerdere computers geïnstalleerd worden, alsook diverse malen opnieuw geïnstalleerd worden zonder enige beperking. InteriCAD is een pakket dat zich zeer eenvoudig zelf laat installeren. Als tijdens deze installatie hulp nodig is, is dit gratis tijdens de eerste 3 maanden na aankoop van de software. Supportcontract houders hebben recht op ondersteuning op installatie gedurende de gehele looptijd van het supportcontract.

Ondersteuning tijdens installatie omvat ‘hulp’, maar niet de gehele installatie op zich. Als een medewerker van TechCAD software de volledige installatie moet doen, wordt er een installatie vergoeding aangerekend.

4) Tekenkundige ondersteuning

Tekenkundige ondersteuning bevat de ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen. Weet je niet meer hoe je een rond raam in InteriCAD maakt, hoe je een dakkapel maakt, etc… zijn vragen die betrekking hebben op tekenkundige kennis van InteriCAD. Ondersteuning hierop, noem het maar de ruggensteun, is enkel voor supportcontract houders.

Tekenkundige support vervangt geen training, maar is wel de ondersteuning na een training. Het omvat ook niet het volledig uitwerken van tekeningen of onderdelen ervan, maar uiteraard wel de ondersteuning ervan.

Al onze medewerkers zetten zich optimaal in om elke supportcase zo snel als mogelijk op te lossen. Wij garanderen je dat jouw supportcase behandeld wordt binnen de 12 werkuren (openingsuren, zie ook website http://www.intericad.eu/contact ). Een oplossing echter kunnen onze medewerkers echter niet garanderen binnen een x-tijdsbestek, sommige supportcases vergen intensief onderzoek achter de schermen maar worden zo snel als mogelijk opgelost. Dit supportcontract geeft echter geen garantie op een oplossing aangezien sommige problemen afhankelijk kunnen zijn van externe factoren of combinaties ervan zoals OS, drivers van de computer, etc… .

Ondersteuning van geëxporteerde bestanden is mede afhankelijk van een ander uiteinde: het pakket dat deze bestanden exporteert. Onze supportmedewerkers kunnen geen oplossingen bieden als het geëxporteerde bestand niet in orde is. Om zeker te zijn hiervan doen onze supportmedewerkers geëxporteerde bestanden steeds ook open met andere CAD software om hiervan zeker te zijn.

5) Voorrang op support

 Als er een supportmelding binnenkomt wordt deze met alle uiterste zorg en professionalisme behandeld. Het spreekt voor zich dat klanten met een supportcontract eerder voorrang krijgen.

Al onze medewerkers zetten zich optimaal in om elke supportcase zo snel als mogelijk op te lossen. Wij garanderen je dat jouw supportcase behandeld wordt binnen de 12 werkuren (openingsuren, zie ook website http://www.intericad.eu/contact ). Een oplossing echter kunnen onze medewerkers echter niet garanderen binnen een x-tijdsbestek, sommige supportcases vergen intensief onderzoek achter de schermen maar worden zo snel als mogelijk opgelost. Dit supportcontract geeft echter geen garantie op een oplossing aangezien sommige problemen afhankelijk kunnen zijn van externe factoren of combinaties ervan zoals OS, drivers van de computer, etc… .

6) Dongel verzekering

InteriCAD en KDmax worden geleverd met een USB dongel. Deze USB dongel is de sleutel voor de software. Zonder deze sleutel kan de software onmogelijk werken. Bij diefstal van deze sleutel, verlies je in feite de software op zich en dien je een volledige nieuwe licentie aan te kopen. Supportcontracthouders hebben recht op een verzekering hierop en kunnen mist een vergoeding (vrijstelling) van 160 euro excl. BTW een nieuwe sleutel verkrijgen.

Dit is beperkt tot 1 sleutel per klant en per jaar. Het blijft noodzakelijk dat er bewezen kan worden dat je als een goede huisvader zorg hebt gedragen voor de USB sleutel. De gestolen of verloren sleutel wordt geregistreerd als ‘verloren’ en kan nadien niet meer gebruikt worden bij bijvoorbeeld een update of support.

7)  Review van tekenfiles

Heb je een tekening gemaakt, maar vraag je jezelf af of het niet nog beter kan naar eindresultaat toe? Dan nemen onze medewerkers jouw InteriCAD file onder de loep en voorzien tips en adviezen aan de hand van deze file. Ze doorlichten de gehele file, zo krijg je een optimale persoonlijke support.

Het aantal tekeningen dat je als review mag doorsturen is beperkt tot 1 file per jaar en per klant. Op deze review staat geen hoge urgentie, omdat onze medewerkers deze met alle grondigheid behandelen en illustreren. De reviews kunnen tevens gebruikt worden op diverse fora en website i.v.m. InteriCAD omdat de gemaakte reviews copyright van TechCAD software zijn. Indien dit niet gewenst is, gelieve dit tijdig aan te geven zodat onze medewerkers hiermee rekening houden. Zonder bericht gaan onze medewerkers er van uit dat de trouble shooting filmpjes openbaar mogen gemaakt worden.

8) Schermovername

Soms is een supportcase sneller en eenvoudiger op te lossen doordat één van onze medewerkers jouw scherm overneemt vanop afstand en de case oplost of je even toont hoe iets moet. Supportcontract houders hebben recht op schermovername om ook zo weer een oplossing te garanderen.

Een schermovername wordt aangeboden door onze medewerkers van zodra dit nodig is en/of uitzicht geeft op een snellere/betere afhandeling.  De gebruiker kan niet zelf een sessie op afstand aanvragen, het initiatief is steeds aan de medewerker(s) van TechCAD software.

9) Kortingen op trainingen

Als supportcontract houder geniet je van 15% kortingen op trainingen. Deze korting is geldig op zowel groepstrainingen als voor trainingen op maat.

De korting is enkel geldig op de trainingen, niet op de eventuele voorrijdkosten (verplaatsingskosten).

10)    Kortingsvoucher op eerstvolgende update

Als supportcontracthouder krijg je een kortingsvoucher ter waarde van 10% op de eerstvolgende update. Aangezien de updates niet steeds jaarlijks zijn, komt deze korting in de vorm van een voucher, zo kan je ook mee genieten van deze korting als er een update buiten de supportcontract periode valt.

11)    SketchUp support

Omdat SketchUp ook tot ons productgamma behoort en onze expertise, kan je mee genieten van support op jouw SketchUp. Omdat SketchUp en InteriCAD vaak samen gaan, ben je zeker van een oplossing, beide producten zitten binnen hetzelfde bedrijf en dezelfde medewerker(s).

Al onze medewerkers zetten zich optimaal in om elke supportcase zo snel als mogelijk op te lossen. Wij garanderen je dat jouw supportcase behandeld wordt binnen de 12 werkuren (openingsuren, zie ook website http://www.intericad.eu/contact ). Een oplossing echter kunnen onze medewerkers echter niet garanderen binnen een x-tijdsbestek, sommige supportcases vergen intensief onderzoek achter de schermen maar worden zo snel als mogelijk opgelost. Dit supportcontract geeft echter geen garantie op een oplossing aangezien sommige problemen afhankelijk kunnen zijn van externe factoren of combinaties ervan zoals OS, drivers van de computer, etc… .

12) Videotrainingen

Elke klant geniet van gratis videotraining die met InteriCAD wordt mee geleverd. Deze videotraining omvat de meest belangrijke functionaliteiten en leren je de software stap voor stap aan.

13) Persoonlijk video’s

Soms zegt een beeld of een video veel meer dan 10 bladen tekst of een telefoongesprek. Indien nodig maken onze medewerkers een video van jouw supportvraag. Deze wordt je dan gemaild en gearchiveerd in een database die iedereen met een supportcontract kan raadplegen. Zo ben je sneller en duidelijker geholpen met jouw vraag en bovendien kan je de video nadien terug raadplegen als je met dezelfde vraag zit.

Persoonlijke video filmpjes worden enkel gemaakt indien mogelijk en indien dit uitzicht geeft op een vlottere en snellere oplossing van de supportvraag. Deze filmpjes worden dus niet gemaakt op eigen afroep. De filmpjes worden tevens gemaakt op basis van Trouble shooting, dus bevatten geen volledige uitwerking van een project. De filmpjes kunnen tevens gebruikt worden op diverse fora en website i.v.m. InteriCAD omdat de gemaakte filmpjes copyright van TechCAD software zijn. Indien dit niet gewenst is, gelieve dit tijdig aan te geven zodat onze medewerkers hiermee rekening houden. Zonder bericht gaan onze medewerkers er van uit dat de trouble shooting filmpjes openbaar mogen gemaakt worden.

14) Licentie huren

Een licentie huren kan zeer handig zijn indien je bijvoorbeeld een tijdelijke nood hebt aan InteriCAD zoals bij een stage. Enkel supportcontract houders kunnen een licentie huren.

Een InteriCAD versie huren kan per maand met een minimum van 2 maanden en maximum van 8 maanden. Huren is niet kopen, de licentie blijft eigendom van TechCAD software. De betaalde waarborg zal dan ook gebruikt worden in geval van verlies of diefstal.

Tarieven (deze kunnen variëren en zijn niet binden, enkel een persoonlijke offerte is bindend):

                InteriCAD T6 pro: 178,75 euro per maand, excl. BTW.

                InteriCAD Lite 2.0: 118,25 euro per maand, excl. BTW.

                KDmax: 128,33 euro per maand, excl. BTW.

Huurkoop: is tevens mogelijk aan bovengenoemde tarieven. Na een periode van 12 maanden is de licentie eigendom van de gebruiker. Echter dient de gebruiker dit tijdig aan te geven, er kan niet ‘geswitcht’ worden van huren naar huurkoop.